PAIKALLIS- JA KOHDEVARTIOINTI

Vaatiiko toimintaympäristönne turvallisuuden ylläpitäminen jatkuvaa valvontaa? Tarvitsetteko avuksenne henkilön, joka huolehtii jatkuvasti kohteen turvallisuudesta toimistotyöaikana, ilta-aikaan vai kenties ympärivuorokautisesti?

PR-Sec Oy tarjoaa ammattimaista paikallisvartiointi palvelua silloin, kun ajoittaiset vartiointikierrokset eivät enää ole riittäviä. 

Paikallisvartiointi on palvelu, jossa vartija on kokoajan läsnä kohteessa suorittaen jatkuvasti turvallisuusvalvontaa. Paikallisvartijan ollessa jatkuvasti kohteessa, pystyy hän nopeasti puuttumaan turvallisuutta vaarantaviin seikkoihin. Paikallisvartioinnista saadaan parhaiten hyötyä juuri silloin, kun turvallisuudesta huolehtiminen tulee olla keskeytymätöntä.

Paikallisvartijan tyypillisiä toimenkuvia eri kohteissa ovat mm.

  • mm festivaali alueet
  • ajoneuvoliikenteen kulunvalvonta teollisuus-, varasto- ja satama-alueilla
  • henkilöliikenteen valvonta sisäänkäynneillä
  • kulunvalvonta ja asiattomien pääsyn estäminen rakennustyömailla
  • tarkastuskierrokset laitosten ja teollisuuskohteiden alueella
  • kohteessa olevan omaisuuden vartiointi
  • teollisten prosessien poikkeamien valvonta ja jatkotoimenpiteet
  • kohteen tai alueen turvallisuustason varmistaminen esimerkiksi rakennustöiden, muuton tai turvallisuusjärjestelmän tilapäisten häiriöiden aikana sekä poikkeustilanteissa, kuten onnettomuuksien ja tulipalojen yhteydessä

HENKILÖSUOJAUS ELI HENKIVARTIJA-PALVELUT

Koetko sinä tai perheenjäsenesi turvattomuuden tunnetta? Oletko ajatellut turvautua henkilösuojaukseen?

Henkilösuojaustehtävät sisältävät pääosin kevyitä suojaustoimia, henkilön tai henkilöiden fyysisen koskemattomuuden turvaamiseksi.

Henkilösuojaustehtävät eivät välttämättä sisällä jo olemassa olevaa merkittävää uhkaa, vaan yleensä on kysymyksessä joko julkisuuden mukanaan tuoma suojauksen tarve tai arkisessa elämässä tapahtuvat radikaalit muutokset kuten esimerkiksi  avioerot ja lasten tapaamiseen liittyvät riitaisat tilanteet.

Henkilösuojaajamme toteuttavat suojauksen juuri sinun toiveitasi kuunnellen ja niihin mukautuen. Lähtökohtana pidämme, että valmistelut toteutetaan sellaisella huolella ja ammattitaidolla, että vaaran aiheuttajat pystytään välttämään eikä konflikti tilannetta pääse syntymään.

PALOVARTIOINTI

Tulityövartija vaaditaan työskentelypaikalle silloin, jos tulityötä tehdään muualla kuin varsinaisella tulityöpaikalla. Tulityövartija valvoo, ettei tulitöistä aiheudu syttymisvaaraa tulityön aikana eikä sen jälkeen ja että työskentelyalue on asianmukaisesti suojattu. Tulityövartijalle suositellaan voimassa olevaa tulityökorttia!

Palovartiointi tarvitaan kohteeseen, jos harjoitettavan toiminnan tai rakennusluvan vuoksi  pakolliseksi määrätty automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai –paloilmoitin joudutaan  kytkemään  pois esimerkiksi remontin vuoksi. 

Tulityö- ja palovartijamme ovat kokeneita ammattipalomiehiä, joilla on vuosien työkokemus pelastuslaitoksissa.